Trafodaethau / Discussions

Eitemau i’w trafod

  • Rydym yn cefnogi y papur gwyn a greuwyd gan y ddwy brif blaid yn Nghymru Sicrhau Dyfodol Cymru fel ateb realistig a theg i sefyllfa brexit. Hyd nes y cawn Cyfansoddiad Newydd Ewropeaidd y gall pawb cytuno a chydsynio iddo. Yn y cyfamser sefyllfa tebyg i Norwy yw yr unig ateb synhwyrol.
  • Rydym yn galw are yr UE i gymodi rhwng Catalunya a Sbaen. Pryn ai yn cytuno ac annibyniaeth neu beidio rydym yn credu yn hawl Catalunya i benderfynnu eu dyfodol eu hunain  ac i gynnal refferendwm.  Rydym yn gresynu at y trais yn erbyn protestwyr a’r camdriniaeth y gyfraith wrth garcharu pobl diniwed. Rydym yn gobeithio y bydd negodi heddychlon yn digwydd.
  • Rydym yn credu bod y cipio grym gan Lywodraeth San Steffan yn anemocrataidd ac yn erbyn dymuniadau pobl Cymru.
  • Rydym yn condemnio y diffyg ymgynghori wrth ail-enwi Pont Hafren. Mae hyn yn dangos diffyg democratiaeth yn Nghymru gan bod 17% yn unig sy’n cefnogi y newid ac mae nifer fawr o bobl yn ei weld yn sarhaus.

Items for discussion

  • We support the white paper produced by the two main parties in Wales Securing Wales’s Future last January as a realistic and fair solution to the brexit situation. Until a new European Constitution is developed in which everyone can agree and consent to.
  • We call on the EU to mediate between Catalunya and Spain and recognize that whether we agree with independence or not, Catalunya has a right to self-determination and to hold a referendum on the issue. We deplore the violence shown towards protesters and the abuse of the law to incarcerate innocent people. We hope that a peaceful negotiation will prevail.
  • We believe the power grab by Westminster following Brexit to be undemocratic and against the wishes of the Welsh people.
  • We condemn the lack of consultation regarding the renaming of the Severn bridge. This is another example of the lack of democracy in Wales where only about 17% support the renaming and a lot of people find it very offensive.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s